Feng, Jian

Jian Feng, PhD

Professor

955 Main Street, Room 3148 Buffalo, NY 14203

Phone: (716) 829-2345; Fax: 716-829-2699

Email: jianfeng@buffalo.edu